}
1
s
t
y
l
e
{

قالب محصولات

قالب محصولات
1 عنوان قالب محصولات
2 بازدید 1,273 بازدید
3 تکنولوژی ها html, css, jquery
4 سایز مناسب نمایش
5 مرورگرها

کمی بیشتر از این پروژه


این قالب عمومی بوده و مناسب برای فروش محصولات می باشد، جایگاه هایی برای پرداخت انتخاب بانک همچنین تب های مختلف برای محصولات متنوع در قالب تعبیه شده است.

در طراحی قالب تلاش بر حجم حداقلی و کیفیت حداکثری بوده است.

دیدگاه های شما


دیدگاه شما برای ما مهم است. امتحان کنید :)Google+